Podstatou zkoušky je změření hodnoty rychlosti proudící vzdušiny pomocí Prandtlovy trubice ve zvolených bodech průřezu potrubí. Pro toto měření je nutné znát – průměr či rozměr měřeného potrubí, diferenční tlak z Prandtlovy trubice z jednotlivých měřících bodů, hodnoty diferenčního tlaku (Pa) přepočítat na rychlost vzdušiny (m/s).

Číst dál...

Podstatou zkoušky je stanovení obsahu vodní páry v plynu proudícím komíny a potrubím. Základní podmínkou výše uvedené normy je, že složky plynu proudící komínem musejí být v termodynamické rovnováze. Jestliže se v proudícím plynu vyskytnou kapičky vody, nelze výše uvedenou normu použít.

Číst dál...

Při extraktivních metodách se reprezentativní vzorek získá z potrubí nebo z komína odběrovou sondou a přivádí se do analyzátoru.

Stanovení koncentrace O2 je založeno na paramagnetických vlastnostech molekuly kyslíku.  Změřené koncentrace kyslíku jsou využívány pro přepočty na referenční obsah kyslíku ve spalinách.

Číst dál...

Při použití extraktivní metody se reprezentativní vzorek odebírá přímo z potrubí nebo z komína odběrovou sondou a přivádí se do analyzátoru odběrovou tratí a systémem úpravy vzorku.

Koncentrace CO se měří za použití metod nedisperzní infračervené absorpční spektrometrie, rozsah měřícího přístroje je 0-1000 ppm. Intenzita absorpce infračerveného záření procházejícího měrnou kyvetou se vzorkem plynu je podle Lambert-Beerova zákona úměrné koncentraci CO v kyvetě.

Číst dál...

Podstatou zkoušky měření emisí TOC je měření a vyhodnocení ionizačního proudu, který vzniká spalováním organických sloučenin ve vodíkovém plameni, kterým prochází stejnosměrné elektrické pole. Přiváděný plynný vzorek do spalovacího vodíkového plamene způsobuje vznik ionizačního proudu, který se měří vhodným měřícím zařízením.

Číst dál...

Podstatou zkoušky měření tuhých znečišťujících látek je izokinetické odebrání vzorků částic prachu z proudu vzduchu nebo plynů v měřeném vzduchotechnickém potrubí.

Z důvodů nehomogenity tuhých částic v potrubí je nutné provádět vzorkování v předem vypočítaných měřících bodech v měřícím profilu. V rámci vzorkování je třeba nejprve vybrat stanoviště, stanovit místa odběrů vzorku a stanovit datum měření v návaznosti na provoz měřené technologie.

Číst dál...

Z potrubí nebo z komína se v určeném časovém intervalu odebere izokineticky a reprezentativně řízeným průtokem vzorek známého objemu v souladu s ustanovením EN 13284.

Z důvodů nehomogenity tuhých částic v potrubí je nutné provádět vzorkování v předem vypočítaných měřících bodech v měřícím profilu. V rámci vzorkování je třeba nejprve vybrat stanoviště, stanovit místa odběrů vzorku a stanovit datum měření v návaznosti na provoz měřené technologie.

Číst dál...

Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením přes detekční trubici se sorpční náplní a následným vyhodnocením na chromatografu v akreditované laboratoři – sorpční trubice s náplní sorbentu pro měřenou látku dodává analytická laboratoř, která zajišťuje analýzu.

Číst dál...

Z potrubí nebo z komína se v určeném časovém intervalu odebere izokineticky a reprezentativně řízeným průtokem vzorek známého objemu v souladu s ustanovením EN 13284.

Z důvodů nehomogenity tuhých částic v potrubí je nutné provádět vzorkování v předem vypočítaných měřících bodech v měřícím profilu. V rámci vzorkování je třeba nejprve vybrat stanoviště, stanovit místa odběrů vzorku a stanovit datum měření v návaznosti na provoz měřené technologie.

Číst dál...

Go to top