Výpočet denního osvětlení

Základní požadavky na úroveň denního osvětlení vnitřních prostorů, ve vztahu k fyziologickým potřebám jejich uživatelů, určují u nově projektovaných budov platné předpisy Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Příslušné technické normy ČSN určují konkrétní požadavky pro vnitřní prostory:

  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov

 

Požadovaná úroveň denního osvětlení ve vnitřním prostoru navrhovaných budov, ve vztahu k fyziologickým potřebám jejich uživatelů, je vyjádřena činitelem denní osvětlenosti (ČDO) v procentech, který je procentním podílem osvětlenosti na srovnávací rovině ve vnitřním prostoru a současné osvětlenosti v nezastíněném venkovním prostoru.

Činitel denní osvětlenosti se zjišťuje a hodnotí za venkovní situace charakteristické pro zimní období s nižším množstvím denního světla a při podmínkách rovnoměrně zatažené oblohy (předpoklad difúzního rozložení denního světla).

Za těchto podmínek o úrovni denního osvětlení vnitřního prostoru nerozhoduje orientace okenních otvorů ke světovým stranám.

Výpočty denního osvětlení, ve vztahu k fyziologickým potřebám jejich uživatelů, jsou zpracovány podle projektových podkladů stavby výpočetním programem Wdls - ASTRA MS Software s.r.o.

Go to top