Stanovení doby proslunění (zastínění)

Požadavky na proslunění vnitřních prostorů bytů a jejich obytných místností určují u nově projektovaných budov platné předpisy Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a norma ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

Doba proslunění – představuje situaci, při které musí přímé a ničím neomezené sluneční záření po stanovenou dobu vnikat do obytné místnosti okenními otvory.

Doba oslunění – je čas, po který do sledovaného místa dopadají sluneční paprsky za předpokladu, že nejsou stíněny oblačnosti.

Jak je zřejmé z citovaných předpisů jsou v nich stanovené požadavky určeny pro navrhování nových obytných budov. Pro stávající obytné budovy a jejich vnitřní prostory se požadavky využijí přiměřeně při zohlednění stávající situace (např. zástavba v prolukách nebo v rohových prolukách).

Požadavky normy na dobu proslunění vnitřních prostorů budov jsou pak stanoveny pouze pro navrhované obytné místnosti a byty (popřípadě pro venkovní zařízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel).

Pro jiný způsob využití vnitřních prostorů budov nebo venkovních zařízení a pozemků v okolí obytných budov se požadavky na proslunění nestanovují.

V normou stanovený den 1. března, pro 50° s.z.š., při výšce slunce nad horizontem nejméně 5° a při splnění dalších normou definovaných podmínek, je diagramem zastínění normy ČSN 73 0581 uváděna celková možná doba efektivního dopadu slunečních paprsků (oslunění) do sledovaného místa následovně: 1. březen – od 7:10 do 16:50 hodin SEČ (tj. 580 minut).

Stanovaní doby proslunění (zastínění) je, pro normou ČSN 73 4301 určený den 1. března, zpracováno pomocí „Diagram zastínění pro den 1. března a 50° s.z.š.“ (diagram tvoří grafickou přílohu normy ČSN 73 0581). Podkladem pro stanovaní doby proslunění (zastínění) je projektová dokumentace stavby a mapové podklady.

Go to top