Při vystavení organizmu vibracím jsou jejich účinky velmi různorodé - od pouhých nepříjemných pocitů až k důsledkům vedoucím k chybám při výkonu práce, zdravotním rizikům a případně dopadům na zdraví pracovníka.

Nabízíme
Měření vibrací přenášených na ruce a měření vibrací v kabinách stavebních strojů a nákladních automobilů

KATEGORIZACE PRACÍ

Kategorizace prací se nejčastěji měří na požadavek příslušné hygienické stanice (KHS) a to z důvodu:

kolaudace nové stavby (nová výrobní hala atd.)
kategorizace prací (určení, do které kategorie prací je pracovník zařazen)
periodické měření stávajících pracovišť


Naše firma provádí měření dle následujících zákonů, norem, nařízení vlády a metodických návodů.

Kategorizaci prací provádí každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Při měření vycházíme z normy ČSN EN ISO 5349 Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce (část 1 a 2).
ČSN ISO 2361 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím (část 1 a 2).
HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Dále je měření podmíněno Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb ze dne 26. 7. 2013.

CO ZAJISTIT PŘED MĚŘENÍM VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI

  • Stroje a nářadí u nichž je požadováno měření vibrací
  • Brusné nástroje, ochranné pomůcky apod.
  • Dostatek materiálu pro bezproblémový průběh měření bez přerušení běžného provozu
Go to top