hluk studHluková studie je odborné pojednání o stávající a budoucí hlukové situaci v dané lokalitě. Může se jednat o záměry občanské vybavenosti, sportoviště, dopravní projekty, průmyslové a výrobní haly, obchodní centra, těžební průmysl, zemědělské stavby, provozy menších firem atd.

Věrohodné výsledky jsou důležitým podkladem pro stavební úřady (územní, stavební, kolaudační rozhodnutí) a krajské hygienické stanice (řešení stížností, vyjádření KHS apod.).

K výpočtům používáme nejnovější certifikovaný software Predictor - LimA  s průběžnými aktualizacemi pro českou legislativu. Programy poskytují věrohodná data, jak ve výsledných tabulkách, tak i v grafickém znázornění ve 2D a 3D. Metodiky výpočtů jsou v evropské směrnici 2002/49/ES doporučeny pro používání v Evropské Unii a uznávány v ČR.

Velkou míru přikládáme důslednému zpracování podkladových dat (modelace 3D terénu, zaměření budov a umístění zdrojů hluku), včetně jejich zvukové pohltivosti tak, aby se co nejvíce blížila realitě, případně budoucímu stavu projektu (modelovaní budov podle projektu).

Aktuální situace zajištujeme místním šetřením a akreditovaným měřením hluku s dodaným akreditovaným protokolem.

Hlukové mapy vznikají za účelem zjištění komplexního stavu hlukové zátěže na rozlehlejší území. Mapy slouží jako podklady pro vlastníky komunikací (ŘSD, kraje, obce a města) tak i pro místní úřady jako podklad o tom, zda v dané lokalitě nedochází k překračování hygienických limitů. Tyto mapy se tvoří pro aktuální stav na vozovkách nebo jako předpoklad zvýšení provozu na jednotlivých komunikacích. Jako podklady slouží oficiální výsledky sčítání vozidel od jednotlivých vlastníků komunikací.

Číst dál...

Slouží většinou jako podklad pro hodnocení hluku a jeho dopadu na zdraví obyvatelstva, případně jako součást dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí. U tohoto typu studie se vypočítá předpokládaná hluková zátěž zamýšlených staveb (obchvatů obcí, nové křižovatky, nové komunikace).

Číst dál...

Slouží jako podklad pro stavební úřady a krajské hygienické stanice jaké bude předpokládané zatížení hlukem z předmětné stavby, případně z mobilního pracovního stroje. Jako podklady pro tyto typy studií slouží typové listy jednotlivých strojů, stacionárních zdrojů a jejich umístění v lokalitě, kde se stavba nachází. Na základě těchto údajů, případně na základě akreditovaného měření jsme schopni vypočítat předpokládanou hlukovou zátěž pro jednotlivé stavební areály.

 

Slouží jako podklad pro vydání povolení ke stavbě, pro stavební úřady a krajské hygienické stanice. Většinou se jedná o zjištění aktuálního stavu v dané lokalitě a následnou modelaci nového stavu po realizaci konkrétního záměru (průmyslové areály, střelnice, sportoviště apod.). Na základě dodaných dat jsme schopni vypočítat budoucí příspěvek k aktuální hlukové situaci a zjistit, zda po realizaci záměru nebudou překračovány hygienické limity v okolních chráněných prostorech.

Číst dál...

Na základě dlouholeté zkušenosti v oboru měření hluku a zpracování hlukových studií jsme schopni navrhnout funkční protihluková opatření v různých oborech stavebnictví a průmyslu. Řešení vychází z empirických znalostí jednotlivých materiálů aplikovaných při různých zadání.

Jedná se zejména o navrhování protihlukových stěn a jejich materiálu na základě spočítané či změřené hladině hluku před a po instalaci bariéry. Na základě těchto údajů jsou navrženy správné rozměry a osvědčené materiály s garantovanou zvukovou neprůzvučností.

Číst dál...

Na základě našich dlouholetých zkušeností Vám rádi doporučíme námi odzkoušené firmy, které se zabývají dodávkou materiálů a řešení protihlukových opatření. Tyto firmy se na trhu akustických řešení pohybují již řadu let a většinou jejich zaměstnanci vycházejí z řad odborníků na akustiku ať již stavební nebo komunální.

Číst dál...

Go to top