Firma

Společnost ENVING s.r.o. byla založena a zaregistrována, jako samostatný právní subjekt, zápisem ze dne 3. srpna 1992 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Od svého založení provádí měření v oblasti životního prostředí. Všichni pracovníci čerpají z dlouholetých praktických zkušeností při realizaci jednotlivých zakázek a svoje zkušenosti přenášejí na nové zaměstnance, aby byla kontinuálně zajištěna kvalita nabízených služeb. 

Akreditace

Součástí firmy je Laboratoř měření, zkušební laboratoř č. 1510 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř měření provádí odběry a měření na základě osvědčení o akreditaci č. 333/2024 vydané ČIA na dobu do 30. 9. 2025. Osvědčení o akreditaci ke stažení (PDF - 2.7MB).

Zpracování účelových studií, odborných posudků a koncepcí

 • Odborné posudky

  Ke zpracování odborných posudků  č.j. 2331/740/MS ze dne 8.7.2003 prodlouženého  rozhodnutím  č.j. 2213/820/08/IB ze dne 11. 7 .2008 a rozšířeného rozhodnutím č. j. 2426/780/14 ze dne 21. 10. 2014.

 • Analýza projektu k dotačním titulům

  Tzv. „Analýza souladu projektu s prioritními osami OPŽP“ je povinnou součástí dokumentace, předkládané SFŽP ČR k získání vypsaných dotačních titulů. Zásadní podmínkou je, že tuto Analýzu může vypracovávat pouze osoba, která je autorizována ke zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší.

 • Rozptylové studie

  ENVING s.r.o. je subjekt autorizovaný podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., § 32 rozhodnutími MŽP ČR:

  ke zpracování rozptylových studií č.j. 2565/820/07/DK ze dne19. 6. 2003 prodlouženého rozhodnutím  č.j. 1779/780/11/AK 57792/ENV/11 ze dne3. 8. 2011.

Ostatní

  • Zpracování žádostí o integrované povolení (IPPC)

   Zpracování žádostí pro vydání integrovaného povolení a žádostí pro ohlášení změn podle zákona č. 76/2002 Sb. včetně novely č.69/2013 Sb. o integrované prevenci.

Go to top