AUTORIZOVANÁ ČINNOST

ODBORNÉ POSUDKY

Odborné posudky jsou zpracovávány za účelem získání povolení k umístění, stavbě či provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou uvedeny v příloze č.2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tyto zdroje mohou být provozovány jak v režimu zákona o ochraně ovzduší, tak v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění.

Odborný posudek je povinnou přílohou žádosti k výše uvedeným povolením a je zpracováván v rozsahu stanoveném přílohou č.13 vyhlášky č.415/2012 Sb.

Obsahem Odborného posudku je správné zařazení zdrojů dle platné legislativy; zhodnocení jejich emisních a imisních dopadů; vyhodnocení plnění emisních limitů, včetně návrhů na zlepšení jejich emisní bilance a stanovení provozních podmínek tak, aby provoz zařízení (zdroje znečišťování ovzduší) byl z hlediska orgánů ochrany ovzduší akceptovatelný.

S tímto souvisí též nezbytná konzultační činnost na úrovni oblastních inspektorátů ČIŽP, příslušných krajských úřadů, případně i územních odboru MŽP.

OSTATNÍ

Při zpracování Odborných posudků a Provozních řádů může vyplynout nutnost konzultací s orgány státní správy (Krajský úřad; oblastní inspektoráty ČIŽP), aby byla zajištěna bezproblémovost povolovacího řízení. Tuto činnost zajišťujeme automaticky a je již zahrnuta v ceně zpracovávaných dokumentů. Samozřejmostí je pak naše přítomnost jako konzultanta na jednání s orgány státní správy s naším klientem, pokud si toto sám vyžádá.

Číst dál...

Vypracování a elektronické předání souhrnné provozní evidence (SPE) do integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) je jednou ze základních povinností provozovatelů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, která je stanovena zákonem o ochraně ovzduší. Nepředání SPE do systému ISPOP je postižitelné sankcí ze strany České inspekce životního prostředí.

Číst dál...

Tzv. „Analýza souladu projektu s prioritními osami OPŽP“ je povinnou součástí dokumentace předkládané SFŽP ČR k získání vypsaných dotačních titulů. Zásadní podmínkou je, že tuto Analýzu může vypracovávat pouze osoba, která je autorizována ke zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší. Cílem analýzy je vyhodnotit předkládaný projekt po technické a ekonomické stránce a určit, zda je v souladu s požadavky OPŽP.

Číst dál...

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší je dokument nezbytný pro zajištění provozu technologií uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. V případě nově vznikajících zdrojů je nezbytným podkladem pro vydání povolení provozu ze strany pověřeného státního orgánu (krajského úřadu).

Číst dál...

Go to top