Podstatou zkoušky měření tuhých znečišťujících látek je izokinetické odebrání vzorků částic prachu z proudu vzduchu nebo plynů v měřeném vzduchotechnickém potrubí.

Z důvodů nehomogenity tuhých částic v potrubí je nutné provádět vzorkování v předem vypočítaných měřících bodech v měřícím profilu. V rámci vzorkování je třeba nejprve vybrat stanoviště, stanovit místa odběrů vzorku a stanovit datum měření v návaznosti na provoz měřené technologie.

Vlastní měření spočívá v umístění měřící sondy do předem vytipovaných bodů proti směru proudění plynu. Tuhé částice obsažené ve vzorkovacím plynu jsou zachyceny na plochý filtr, který je před měřením v laboratoři vysušen a zvážen. Po odběru tuhých částic je uvedený filtr opět vysušen a zvážen. Hmotnostní koncentrace tuhých látek se vypočítává ze součtů hmotnosti zachycených částic na plochém filtru a z usazenin na částech vzorkovací tratě, které předcházejí před filtrem. Vyhodnocení hmotnosti tuhých látek, ze stěn, dílů a z příslušného odběru vzorkovacího plynu, se získávají normovaným způsobem. Zkoušku provádíme dle ČSN EN 13284-1.

Go to top