Při použití extraktivní metody se reprezentativní vzorek odebírá přímo z potrubí nebo z komína odběrovou sondou a přivádí se do analyzátoru odběrovou tratí a systémem úpravy vzorku.

Koncentrace CO se měří za použití metod nedisperzní infračervené absorpční spektrometrie, rozsah měřícího přístroje je 0-1000 ppm. Intenzita absorpce infračerveného záření procházejícího měrnou kyvetou se vzorkem plynu je podle Lambert-Beerova zákona úměrné koncentraci CO v kyvetě.

Při stanovení koncentrace NOX - celkového množství oxidů dusíku (NO + NO2) je třeba užít konvertor k redukci oxidu dusičitého na oxid dusnatý. Konvertor tvoří samostatný díl zařízení. Měřící rozsah přístroje je 0-1000 ppm.

Při stanovení oxidu siřičitého je použita metoda, která využívá infračervené spektroskopie. Měřící rozsah přístroje je 0-2500 ppm.

Použitá přístrojová technika umožňuje ukládání naměřených hodnot a dat do vnitřní paměti záznamové ústředny COMET MS3+, ze které jsou data přehrávána do PC, kde se následně laboratorně zpracovávají.

Zkoušku provádíme dle norem ČSN ISO 7935, ČSN ISO 10849, ČSN EN 15058.

Go to top