Z potrubí nebo z komína se v určeném časovém intervalu odebere izokineticky a reprezentativně řízeným průtokem vzorek známého objemu v souladu s ustanovením EN 13284.

Z důvodů nehomogenity tuhých částic v potrubí je nutné provádět vzorkování v předem vypočítaných měřících bodech v měřícím profilu. V rámci vzorkování je třeba nejprve vybrat stanoviště, stanovit místa odběrů vzorku a stanovit datum měření v návaznosti na provoz měřené technologie.

Ze vzorku plynu se pomocí vyhřívaného filtru odstraní prach a proud plynného vzorku je dále veden k sérií absorbérů obsahujících absorpční roztok (voda prostá chloridů). Tímto postupem se měří všechny sloučeniny, které jsou za teploty filtrace v plynné fázi a po rozpuštění při odběru vzorku produkují chloridové ionty. Tak se stanoví obsah těkavých anorganických chloridů ve sledovaném odpadním plynu. Výsledky se vyjadřují jako HCl. Zkoušku provádíme dle normy ČSN EN 1911.

Go to top