Podstatou zkoušky měření emisí TOC je měření a vyhodnocení ionizačního proudu, který vzniká spalováním organických sloučenin ve vodíkovém plameni, kterým prochází stejnosměrné elektrické pole. Přiváděný plynný vzorek do spalovacího vodíkového plamene způsobuje vznik ionizačního proudu, který se měří vhodným měřícím zařízením.

Ionizační proud závisí na počtu atomů uhlíku v molekule organické látky spalované ve vodíkovém plameni. Analyzátory lze použít v rozsahu 0-100 ppm a 0-1000 ppm. Použitá přístrojová technika umožňuje ukládání naměřených hodnot a dat do vnitřní paměti záznamové ústředny COMET MS+3, ze které jsou data přehrávána do PC, kde se následně laboratorně zpracovávají. Zkoušku provádíme dle normy ČSN EN 12619.

Go to top