Hluk je každý nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo který má škodlivý vliv na zdraví člověka. Hluk je z biologického (medicínského) hlediska škodlivý svou nadměrnou intenzitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Měření hluku rozdělujeme na:

Cílem měření je zjistit dobu dozvuku v požadovaném prostoru. K měření doby dozvuku je několik důvodů. Předně, hladina akustického tlaku od zdrojů hluku, srozumitelnost řeči a vnímaní soukromí v nějakém prostoru jsou silně závislé právě na době dozvuku. Měření probíhá pomocí zvukoměru třídy 1. Zvukoměr používá Schroederovu reverzní integrační metodu pro měření spektra dozvuku RT60 v oktávových pásmech od 63 Hz do 8 kHz nebo 1/3 oktávy v rozsahu od 50 Hz do 10 kHz. Všechny tyto výpočty a další informace jsou v souladu s normou ČSN EN ISO 3382. Naměřené hodnoty jsou následně porovnány s normativním požadavkem podle typu využití posuzovaných prostor. (Školy, divadla, sportovní haly, kanceláře apod.)

 

 

 

 

Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí je rozdíl hladin zvuku mezi vysílací a přijímací místností a označuje se písmenem R. Výsledkem tohoto měření je křivka, která udává závislost vzduchové neprůzvučnosti na frekvenci. Ve vysílací místnosti je umístěn reproduktor a v přijímací místnosti je mikrofon. Měření se provádí většinou v laboratoři v oktávových nebo třetinooktávových pásmech rozkladem zvuku pomocí filtru. Obecně se dá říct, že s rostoucí frekvencí roste i vzduchová neprůzvučnost (viz. Obrázek č. 9). Pro snížení míry šíření hluku z venkovního prostředí do vnitřních prostorů stavebních konstrukcí (i naopak) a dále pro omezení šíření hluku mezi vnitřními chráněnými prostorami je nutné, aby tyto konstrukce splňovaly základní zvukoizolační požadavky.

 

 

 

 

prum emJedná se o měření hluku z drobných provozoven, průmyslových celků, silniční, železniční a letecké dopravy. Referenční body se většinou volí v nejbližším chráněném venkovním nebo vnitřním prostoru (např. nejbližší rodinný dům). Měření se nejčastěji provádí pro účely vydání stanoviska orgánů státní správy, zajištění podkladů pro stížnosti, případně pro zjištění účinnosti nápravných protihlukových opatření.

Podstata zkoušky spočívá v měření hladiny akustického tlaku na příslušném chráněném místě nebo prostoru. Použitá přístrojová technika umožňuje ukládání naměřených hodnot a dat do vnitřní paměti zvukoměru. Volba metodiky měření a stanovení parametru hluku závisí na účelu měření, požadované přesnosti, na povaze a době trvání hluku, místě šetření a vlastnostech prostředí. Změřené hodnoty se následně laboratorně zpracovávají na PC.

Číst dál...

obr pracproPobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka, na jeho pracovní výkon a pozornost. Člověk není schopný se na nadměrný hluk adaptovat. Proto jsou v pracovním prostředí přijímána specifická opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem.

 

Číst dál...

Go to top