Vypracování a elektronické předání souhrnné provozní evidence (SPE) do integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) je jednou ze základních povinností provozovatelů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, která je stanovena zákonem o ochraně ovzduší. Nepředání SPE do systému ISPOP je postižitelné sankcí ze strany České inspekce životního prostředí.

„Složitost“ dokumentace se liší v závislosti od počtu a charakteru provozovaných zdrojů, neboť hlášení se podává za celou provozovnu (firmu, závod) a všechny vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, které se v ní provozují. Podklady pro vypracování hlášení ISPOP poskytuje vždy provozovatel, který odpovídá za jejich správnost. Data a informace uvedené v hlášení přitom musí relevantně vycházet z údajů vedených „průběžné“ provozní evidenci. Naše klienty na tuto skutečnost vždy upozorňujeme, protože způsob a správnost vyplnění hlášení může být předmětem kontrolního zkoumání ČIŽP. Rovněž je třeba připomenout, že údaje uváděné v SPE jsou podkladem pro vyhodnocení stávající emisní situace zdroje při získání dotačních titulů (viz Analýza projektu k dotačním titulům) a jejich nesprávné uvedení může celou snahu provozovatele o získání dotace zhatit.

Go to top