Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší je dokument nezbytný pro zajištění provozu technologií uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. V případě nově vznikajících zdrojů je nezbytným podkladem pro vydání povolení provozu ze strany pověřeného státního orgánu (krajského úřadu).

Provozní řád je součástí provozní dokumentace a popisuje pravidla, která stanovují způsoby užívaní zařízení v souvislosti s ochranou vnějšího ovzduší. Provozní řád musí být zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 vyhlášky č.415/2012 Sb., která je prováděcím právním předpisem k zákonu o ochraně ovzduší. Provozování vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší bez platného provozního řádu je postižitelné sankcí ze strany České inspekce životního prostředí.

Při tvorbě provozních řádů vycházíme z toho, že každé zařízení, které znečišťuje nebo může znečišťovat vnější ovzduší má svá specifika, takže celkově je jeho tvorba náročná na znalosti z různých oborů, především technických. Samozřejmou součástí tvorby je i dokonalá znalost platné legislativy ČR.

Provozní řády tvoříme tak, aby zajišťovaly bezpečný provoz zařízení, obsahovaly všechny předvídatelné provozní situace, stanovovaly reakce na ně tak, aby bylo co nejvíce zamezeno negativním vlivům provozu zdroje na vnější ovzduší.

Tvorba provozního řádu je povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší. Naše firma již dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, pro které jsme vytvořili provozní řády na míru se všemi náležitostmi pro bezproblémové schválení úřady, které provozní řády vyžadují.

Námi zpracovávaný provozní řád je od okamžiku předání klientu jeho majetkem, proto kromě jeho písemné verze (3 paré) zasíláme provozovateli i jeho elektronickou verzi v editovatelném formátu MS Word, takže případné aktualizace či změny v provozním řádu může již činit samostatně, bez dalších finančních nákladů.

Go to top