obr pracproPobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka, na jeho pracovní výkon a pozornost. Člověk není schopný se na nadměrný hluk adaptovat. Proto jsou v pracovním prostředí přijímána specifická opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem.

 

Kategorizace prací

Kategorizace prací se nejčastěji měří na požadavek příslušné hygienické stanice (KHS) a to z důvodu:

  • kolaudace nové stavby (nová výrobní hala atd.)
  • kategorizace prací (určení, do které kategorie prací je pracovník zařazen)
  • periodické měření stávajících pracovišť
  • technická měření (odhlučnění strojů, stanovení hladiny akustického výkonu atd.)

Naše firma provádí měření dle následujících zákonů, norem, nařízení vlády a metodických návodů.

Kategorizaci prací provádí každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Při měření vycházíme z normy ČSN EN ISO 9612 Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda. 1. Strategie - Měření založené na úloze.

Dále je měření podmíněno Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb ze dne 26. 7. 2013.


Hluk na pracovištích

Ustáleným a proměnným hlukem na pracovišti se rozumí hluk např. v kancelářích atd. Dále se může jednat o pracoviště na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci. 

Co zajistit před měřením hluku na pracovišti
  • Chod všech strojů za maximálního provozu celého pracovního prostředí
  • Chod všech vzduchotechnik a klimatizací
  • Dostatek materiálu pro bezproblémový průběh měření bez přerušení běžného provozu
  • Dostatek pracovníků na obsluhu všech ostatních strojů v okolí exponovaného pracoviště
Go to top