Povinnost zpracovat oznámení o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (ať už podlimitních nebo stanovených) se týká záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č.101/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V případě oznámení se jedná o první stupeň zpracovávané dokumentace.

V rámci procesu EIA se posuzují vlivy záměrů na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

Naším cílem je zpracovat Oznámení EIA tak, aby navazující zjišťovací řízení proběhlo pokud možno hladce a z časového hlediska se realizace záměru zbytečně neprodlužovala (jedná se o případy tzv. podlimitních záměrů a záměrů uvedených v kategorii II dle přílohy č. 1 zákona č.101/2001 Sb).

Naše společnost samozřejmě zabezpečí i vypracování Oznámení pro záměry uvedené v kategorii I dle přílohy č.1 citovaného zákona (tj. pro záměry posuzované vždy).

Go to top