Posuzování vlivů na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb.

Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na životní prostředí (ŽP) a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků při tomto posuzování.

Předmětem posuzování vlivů na ŽP v ČR jsou záměry (stavby) a koncepce specifikované v části Hlava I zákona a dále záměry (stavby) a koncepce jejichž vlivy na ŽP přesahují hranice ČR specifikované v části Hlava II zákona (mezistátní posuzování).

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

  • záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
  • koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané.

Záměry stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 jsou rozděleny do Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) a do Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Zásady pro zjišťovací řízení, náležitosti oznámení, náležitosti dokumentace, náležitosti posudku, náležitosti stanoviska, náležitosti oznámení koncepce, kritéria pro zjišťovací řízení, náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP a veřejné zdraví jsou určeny v přílohách č. 2 až 9 k tomuto zákonu.

Zpracovávat dokumentaci, posudek a zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem autorizace. Autorizaci uděluje Ministerstvo životního prostředí na základě vykonané zkoušky odborné způsobilosti.

Go to top