Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením přes detekční trubici se sorpční náplní a následným vyhodnocením na chromatografu v akreditované laboratoři. Prosávání vzduchu je zajištěno čerpací jednotkou s elektrickou regulací průtoku vzduchu.

Touto metodou lze zjišťovat expozice například těchto uvedených organických látek: toluen, xylen, benzen, aceton, etylacetát, cyklohexan, aminy, styren případně i jiné organické složky, jejichž etalony jsou k dispozici v akreditované laboratoři. Na základě výsledků z akreditované laboratoře se provede výpočtem stanovení hmotnostní koncentrace organických a anorganických sloučenin.

Zkoušku provádíme dle ČSN EN 482, ČSN EN 689, ČSN EN 13649.

Go to top