Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením přes detekční trubici s chemickým činidlem, jejichž barva se po prosátí vzorku z ovzduší zbarví a dle stupnice na trubici zjistíme míru koncentrace příslušné chemické látky na pracovišti. Prosávání vzduchu je zajištěno nasávacím univerzálním zařízením typ 86. Tato metoda měření se používá jako měření v nejhorším případě (bod 5.2.3.2 ČSN EN 689).

Měřením v nejhorším případě je možné jednoznačně identifikovat epizody větších expozic volbou měření v čase zachycujícím tyto epizody. Nejhorší podmínky je možné zjistit orientačním měřením (bod 4.2 EN 482). Orientační měření se provádějí za účelem získání hrubých kvantitativních informací o úrovni expozice. Tato měření se používají ke zjištění, zda expozice významně překračuje limitní hodnoty pro pracovní prostředí nebo je pod limitní hodnotou.  Touto detekční metodou lze zjišťovat expozice například těchto uvedených chemických látek: COx, NOx, O3, fenol, chlor, HNO3, kyselina octová, kyselina sírová, formaldehyd, kyanovodík, etylenoxid, chlorovodík, fluorovodík, dimetylformamid.

Zkoušku provádíme dle norem ČSN EN 1231, ČSN EN 482, ČSN EN 689.

Go to top