Předmětem podnikání firmy ENVING, s.r.o. jsou činnosti v oblasti životního a pracovního prostředí, které jsou prováděny na základě živnostenských listů, oprávnění, autorizací a akreditací, získaných za období existence firmy.

Součástí firmy je od roku 2007 Laboratoř měření, zkušební laboratoř č. 1510 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř měření provádí odběry a měření na základě osvědčení o akreditaci č. 333/2024 vydané ČIA na dobu do 30. 9. 2025. Osvědčení o akreditaci ke stažení (PDF - 2.7MB).

Akretitované činnosti

Akreditované činnosti

Měření pracovního ovzduší, měření průmyslových emisí, měření hluku atd...

Neakreditované činnosti

Neakreditované činnosti

Hlukové studie, ochrana ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), osvětlení, proslunění atd...

Reference

Reference

O kvalitě naší práce nejlépe svědčí nejen samotná jména našich klientů, ale i dlouhodobá spolupráce.

"Odborné posudky  jsou  zpracovávány za účelem získání povolení k umístění, stavbě či provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou uvedeny v příloze č.2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. "

"Hluková studie slouží jako podklad pro stavební úřady a krajské hygienické stanice jaké bude předpokládané zatížení hlukem z předmětné stavby, případně z mobilního pracovního stroje.

"Technické měření - jedná se o měření, kterým chce zákazník zjistit aktuální hlukovou situaci, například před dokončením stavby, případně chce zjistit hodnoty provozovaných strojů pro následné protihlukové úpravy."

Go to top